Forfatter: <span>Knud</span>

Ikke kategoriseret

Professionelle civile droner- avancerede anvendelser på Teknologisk Institut

Meget spændende læsning om forskning i anvendelse af droner i erhvervslivet.

Droner finder fejl i bygninger

Autonome drone flyvninger på vej over danske marker

Shared autonomy øger dronernes anvendelsesområde

Fastvingedroner skal kunne flyve i 24 timer

Fremtidens droneassisterende præcisionslandbrug bygger på ground truth -data

Drone-kabel dæmmer op for de største udfordringer ved droneteknologi  

 

Læs alle artiklerne her!

 

Ikke kategoriseret

Referat af Droneforum 15 juni 2017

Referat af Droneforum 15 juni 2017
af Andreas larsen | jun 15, 2017 | Droneforum, Lovgivning |
Referat af Droneforum 15 juni 2017
Der blev d. 15 juni 2017 afholdt Droneforum hos Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.
Hermed følger referat udarbejdet af MyDroneAcademy. Der er derfor ikke tale om et officielt referat fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), og referatet er alene baseret på MyDroneAcademy’s opfattelse/fortolkning af hvad der skete.
Referat er udarbejdet af Andreas Krickhahn Larsen.
Dagsordnen var følgende:
Velkomst
Bekendtgørelser
EU Droneregler
Droneweb
Status på straffesager
SDU Orientering om undersøgelse af forhold omkring privatlivets fred
Orientering om dronetestcenter og luftrum ved HCA Airport
Evt.
Velkomst
Klavs Andersen fra TBST bød velkommen og orienterede om at punkt 6. vedrørende SDU’s orientering om undersøgelse af forhold omkring privatlivets fred var indsat, og derved var punktet “Orientering om dronetestcenter og luftrum ved HCA Airport” rykket ned som punkt 7.
Bekendtgørelser
Klavs Andersen fra TBST gennemgik diverse bekendtgørelser
Landbekendtgørelsen
Det kunne oplyses, at landbekendtgørelsen var vedtaget og vil træde i kraft d. 1 juli 2017. Der var sket nogle få væsentlige ændringer som følge af den høring der havde været:
Overflyvning af luftfartshindringer på mere end 100 meter:
Der var et ønske om at overflyve luftfartshindringer på mere end 100 meter, således at man f.eks. kunne overflyve en høj skorsten og kigge ned i den. Dette var nu kommet med i bekendtgørelsen.
FPV Flyvning:
FPV flyvning er nu blevet defineret og muliggjort.
Afstandskrav til skibe, både og offshoreinstallationer:
Der havde været spørgsmål om hvilke regler som gælder til havs. Landbekendtgørelsen kommer til at gælde til havs, og der er blevet defineret afstandskrav til skibe, både og offshoreinstallationer. Afstandskravet er min. 50 meter.
Aldersgrænse:
Der er blevet defineret en aldersgrænse således at personer under 12 år som flyver med droner, skal overværes af en myndig person.
Dronetegn
Når landbekendtgørelsen træder i kraft, skal man være indehaver af et Dronetegn for at må flyve med droner uden for bymæssigt område, medmindre at droneflyvningen sker på en godkendt modelflyveplads og man er medlem af klubben. Dronetegnet tages på en onlineuddannelse på TBST hjemmeside med en efterfølgende prøve. Uddannelsen og prøve bør kunne tages på en enkelt aften og dronetegnet sendes direkte til e-boksen.
Er man professionel dronepilot med et Dronebevis, kan man tage sine rettigheder med uden for byen – Dog må gælder højdegrænsen på 100 meter stadig, og ikke de 120 meter som inde i bymæssig bebyggelse.
For at gøre det nemmest at tage sit Dronetegn, henviser TBST til at man kigger på uddannelsesmodulet i stedet for at læse bekendtgørelsen, da uddannelsesmodulet er gjort mere spiseligt og simplificeret.
Der blev vist en kort 4 minutters video som et eksempel på hvordan bekendtgørelsen og regler vil blive præsenteret i simplificeret form.
Slutteligt blev der gjort opmærksom på, at der ikke er forskel på droner og modelfly.
Registrering af drone
Er man ejer af en drone, skal denne være registreret fra d. 1 juli 2017. Registreringen sendes direkte til e-boksen.
Bybekendtgørelsen
Der blev opgjort, at der pt. var ca. 1.200 godkendte operatører og lidt over 1.800 registrerede droner.
Der bliver arbejdet på ændringer til bybekendtgørelsen, herunder
Hegn- og hæk
Afskaffelse af hegn- og hæk-reglen, som blev diskuteret en del til sidste droneforum.
Overflyvning af luftfartshindringer
Det skal muliggøres at overflyve luftfartshindringer på mere end 120 meter, således at man kan overflyve objektet og inspicere det oppe fra, lige som man kunne under dispensationsreglerne.
Timekrav
Kravet til praktisk erfaring hæves fra 3 til 5 timer inden udstedelse af dronebeviset og kommer til at gælde for alle kategorier.
Vigepligtsregler
Mulighed for at fravige vigepligtsregler efter aftale mellem droneførere.
Lovtekniske ændringer
Redaktionelle og lovtekniske ændringer.
Ændringerne forventes at træde i kraft d. 1. januar 2018
Beredskabsbekendtgørelse
Der var blevet arbejdet på en beredskabsbekendtgørelse som ville være mere lempelig ved redningsopgaver, da man her godt kan acceptere en forhøjet risiko over for 3 mand. Det kunne bl.a. være BVLOS-flyvning.
Det er blevet besluttet at anvende principperne for EASA Specific kategori i stedet for at skrive en “tung og stiv” beredskabsbekendtgørelse. Derved vil By og landbekendtgørelserne blive ændret således at visse af reglerne kan fraviges ved beredskabsflyvning baseret på opfyldelse af sikkerhedsstandarder/scenarier.
Denne ændring forventes ligeledes at træde i kraft d. 1 januar 2018. TBST vil invitere til workshops for udarbejdelse af sikkerhedsstandarder/scenarier og disse vil blive offentliggjort.
EU Droneregler
Anders Madsen fra TBST gennemgik status på Europæisk lovgivning. ICAO er nu begyndt at have (større) fokus på droner, således at reglerne kan tilpasses til dronerne. EASA er dem som laver de europæiske regler som Danmark skal følge.
Man forventer at EASA træffer en beslutning/godkender den samlede lovpakke i Q2 2018. EASA’s lovforslag er pt. i høring med frist til 12 september 2017.
https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2017-05-npa-consultation-will-start-12052017
De 3 kategorier, Open, Certified og Specific blev kort gennemgået og kan findes i lovforslaget fra EASA her.
Open
Mindre end 25 kg MTOM med underkategorier med forskellige krav alt efter risiko
Under 120 meter flyvehøjde og VLOS
Certified
Større og komplekse UAS opererende kontinuerligt over mennesker.
Større og komplekse UAS opererende i høj-densitets luftrum
UAS til transport af personer og
UAS til transport af farlig gods, som kan resultere i høj risiko for tredjemand i tilfælde af havari.
Specified
Alt andet, som ikke er listet i Open eller Certified.
Når/hvis EASA-reglerne bliver vedtaget, skal de være implementeret inden for 2-3 efter vedtagelsen.
Droneweb
Naviar fortalte kort, at der bliver arbejdet på forbedringer til Droneweb. Der vil komme en Android og iOS app. Der vil ikke være krav om at man registrerer sig, for at bruge Droneweb. Betaversionen af Droneweb findes stadig her.
Finder du ukorrekte ting, eller har forslag til forbedringer, kan det rettes på drone@naviar.dk
Status på straffesager
Rigspolitiet gjorde status over straffesager med droner. Der blev understreget, at sagssystemet ikke er indrette til at trække statistikker, så der er en stor usikkerhed i tallene. Der var trukket en liste over alle henvendelser omkring droner, hvor man mener at der kan være en overtrædelse af lovgivningen.
Der kan være tale om anvendelser hvor lovgivningen ikke er overtrådt, men der har været en mistanke om et lovbrud og forholdet derfor er blevet anmeldt til politiet. (F.eks. en borger som anmelder en droneflyvning bymæssig bebyggelse, men der kan være tale om en professionel pilot som har orden i sagerne).
Fra 1 september 2016 og frem til nu, har der været ca. 140 henvendelser. En lang række af henvendelserne er om flyvning for tæt på lufthavne.
En anden stor andel af anmeldelserne er fra borgere som meddeler at der ligger en droner over deres have eller i villakvarteret. Grundet kravet om at professionelle dronepiloter skal underrette politiet 24 timer inden flyvning, har det kunne afklare en del af henvendelserne.
Der er enkelte sager hvor personer har følt sig overvåget ved f.eks. solbadning på strande eller både. Typisk har der været solbadende kvinder involveret i disse henvendelser.
Der har også været anmeldt blinkende lys på dronerne, og borgerne har været i tvivl om det er optage-lys, eller blot navigationslys.
Der vides ikke hvor mange som er blevet straffet og har fået bøder.
Man er ikke bekendt med sager hvor der har været personskader, men TBST er bekendt med få sager hvor det har været lige-ved-og-næsten.
SDU Orientering om undersøgelse af forhold omkring privatlivets fred
Jannek K. Sommer fra SDU gav en præsentation af en undersøgelse om forhold omkring privatlivets fred. Lidt over 50 mennesker i en fokusgruppe var blevet interviewet.
Den overordnet konklusion er, at folk har en bred holdning til droner og rummer begge aspekter med både noget positivt og negativt.
Det er vigtigt for folk at vide, hvorfor dronen er der, og hvem der styrer den.
Klavs Andersen fra TBST konkluderede, at de har ramt rimelig godt med den nuværende dronelovgivning, ud fra det resultat der var kommet fra undersøgelsen.
Orientering om dronetestcenter og luftrum ved HCA Airport
Brad Beach fra SDU orienterede om dronetestcenter og luftrummet ved HCA Airport.
Der er et samarbejde mellem UAS Denmark og SDU om at lave testfaciliteter. Der bliver lavet et laboratorium i en hangar som forventes færdig d. 31 august.
De har fået etableret et lukket luftrum omkring HCA Airport, og ud over havet, som kan bruges til testforsøg.
Der mangler stadig noget arbejde med managementsystem og driftshåndbøger, før man kan komme ud på HCA Airport og flyve med sin drone i et lukket luftrum.
Der vil kunne laves alle typer af opgaver op til specific. Noget af det vil muligvis gå op til certified.
SDU vil være bemyndiget til at give lov til at lave test-flyvninger inden for rammerne som er beskrevet i driftshåndbogen.
HCA Airport kan åbne og lukke restriktionsområderne via NOTAM efter behov og luftrummet går op til 3.500 fod (1 km).
Der blev spurgt til prisen for at leje luftrummet. Der er endnu ikke fastsat en præcis pris endnu, men der skal betales for det tidsforbrug der skal bruges på at lave NOTAM-besked, kigge risikovurdering igennem for testflyvning m.m.
Man behøver ikke at være medlem af UAS Denmark for at leje luftrummet – Det kan gå direkte gennem SDU.
Evt.
Der kom enkelte spørgsmål fra salen
Der blev spurgt ind til et ”ingen drone-skilt” ud fra Rosenborg Slot. Der var bekymring om befolkningen kunne tro at man gerne må flyve droner uden for dette område, selvom det ikke er lovligt.
Klavs Andersen svarer at det er lodsejers ret at sætte sådan et skilt op på sin grund. TBST regulerer hvad der sker i luften, og lodsejer regulerer hvad der sker på jorden.
Der blev spurgt om onlineuddannelsen til dronetegn også gav ret til de eksisterende dronebevis regler.
Klavs Andersen svarede at Dronebevis ikke er det samme som Dronetegn, og der stadig skal gennemgås en uddannelse på en godkendt droneskole for at få donebevis.
Der blev udtrykt bekymring for om elever som har gennemgået en dronebevis-uddannelse har den fornødne viden, fordi flere stiller banale spørgsmål på diverse facebooksider, hvor de bør have den fornødne viden efter at have gennemgået en dronebevis-uddannelse.
Sylvester Nielsen fra MyDroneAcademy bekræfter at MyDroneAcademy har samme bekymring, og forklarer at der bør strammes op på reglerne, således at der ikke kan opnås et Dronebevis ved at deltage på en 2-dags uddannelse hvor man lærer at namedroppe for at bestå teoriprøven..
Christian Wiggers fortæller også at han synes 2 dage er for lidt til at man uden kendskab til dronen kan erhverve sig et Dronebevis. Under dispensationsordningen skulle man udfylde en driftshåndbog hvilket gjorde at eleven blev nødt til at forholde sig til emnet.
Klavs Andersen forklarede at flere på den gamle dispensationsordning blot kunne hyre en konsulent til at udarbejde en driftshåndbog, uden selv at skrive den eller kigge i den, hvorfor dette umiddelbart var nemmer end en uddannelse hvor man skal bestil en teoriprøve.
Der blev kort debateret frem og tilbage omkring droneskolernes rolle, uddannelse m.m. og Klavs Andersen sluttede af med at bekræfte, at alle droneskoler over det næste års tid få et tilsyn.
Slutbemærkning til referatet: Har du tilføjelser/rettelser eller andet til referatet, kan du skrive til os på info@mydroneacademy.com

Ikke kategoriseret

Anbefalede filformater til You Tube

Krav til Upload Musik/video til YouTube downloade youtube video

Her er en beskrivelse over de anbefalede filformater der bør anvendes for ikke at forringe de videos, der er udarbejdet og skal lægges på You Tube

Udover upload videoformater, YouTube har også meget strenge krav til musik, video og film uploading, hvad angår filstørrelse, varighed, opløsning, codec, frame rate og bitrate.

● Billedfrekvens: Holde originale video frame rate foretrækkes. Og 25-30 fps anbefales.
● Opløsning: 4: 3 (640 x 480) eller 16: 9 (1280 x 720). Når videoen er uploadet til webstedet, vil YouTube gør det 16: 9 eller tilføje lodrette sorte bjælker (til 4: 3). Så husk ikke at tilføje vandrette sorte bjælker, før du uploader en video. Sådan ændrer 4: 3 til 16: 9 >>
● Bitrate: bitrate er forskellig fra skærmopløsning og er stærkt relateret til video-codec. Faktisk er det mindre vigtigt end andre faktorer at overveje, før YouTube upload. YouTube eksperimenteret med Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (MPEG-DASH), som er en adaptiv bitrate HTTP-baseret streaming løsning optimerer bitrate og kvalitet efter det tilgængelige mobilnetværk. Check Complete YouTube Upload Tips >>
● Varighed: YouTube begrænser længden af en videofil til 15 minutter. Det betyder en bruger kan kun uploade en video på 15 minutter på de fleste.
● Fil størrelse: Kun en 2 GB videofil kan uploades fra YouTube hjemmeside, men 20GB er tilladt, når der anvendes en up-to-date browser.
Check Bedste YouTube størrelse til upload >>

Deinterlacing: Selvom Videoer enten i progressiv scanning eller interlaced scanning-tilstand kan uploades, YouTube foreslår at vende interlaced videoer til deinterlaced før du uploader for den bedste videokvalitet. Derfor er der behov progressiv scanning til video upload.

Der er sande eksempler downloade YouTube videoer :
MP4 720p: 4,0 Mbit / s (variabel bithastighed med toppe af 5,0 Mbps)
MP4 1080p : 8,0 Mbit / s (variabel bitrate med toppe af 10,0 Mbps)
FLV HQ: 1,5 Mbit / s (variabel bitrate med toppe af 3,0 Mbps)

 

downloade youtube videoYouTube Video Editor

Ikke kategoriseret

Grov lovovertrædelser ved anvendelse af droner anmeldes til politiet

Antallet af droner er stærkt stigende, men det er langt fra alle, der flyver lovligt. Det er relativt dyr at få den nødvendige uddannelse. 

Det koster fra 8.500 kr. til 15.000 kr., afhængig af hvor stor en drone, du vil flyve. Der findes 3 kategorier: Droner op til 1,5 kg, og op til 7 kg og endeligt op til 25 kg, som er det maksimale en drone må veje.

Skal der flyves efter solnedgang, kræves der yderligere et bevis.

Hvis du ser en drone i dit område, så kan du til enhver tid spørge droneføreren om hans opgave. 

Såfremt du mener det ikke er en lovlig flyvning, kan du bede han stoppe. Du kan også kontakte politiet.

Da det kan være svært for politiet at “fange”  “dronepiraterne”, kan det være en stor hjælp for politiet, at tager et billede eller en video af droneføreren og hans drone.  

 

 

Ikke kategoriseret

Flyvning med droner i bymæssigt område

Hvilke regler gælder for flyvning med droner i bymæssigt område?

Nye regler (ændring af Lov om Luftfart er blevet vedtaget af Folketinget 31. maj 2016) træder i kraft 1. september.Derefter udstedes der ikke længere dispensation til dronevirksomheder efter BL 9-4/AIC B 08/14 (dispensationstilladelse). Derimod indføres der krav om uddannelse af droneførerne. Kravene fremgår af Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område .

Dronebeviser udsendes fra Trafik- og Byggestyrelsen

Nye bestemmelser i bekendtgørelse vedrørende flyvning med droner i bymæssigt område

Bekendtgørelsen vedrørende flyvning med droner i bymæssigt område indeholder blandt andet følgende bestemme lser:

 • I bymæssigt område er det fortsat kun tilladt at flyve med droner i professionelt øjemed (nærmere definition findes i bekendtgørelsen)
 • Krav om registrering og forsikring fra AIC B-08/14 gælder stadig. Registreringen vil forsat skulle ske for hver enkelt drone 
 • Registrering af droner skal ske via en selvbetjeningsløsning på Trafik-og Byggestyrelsens hjemmeside www.tbst.dk
 • Droneføreren skal have et dronebevis, som kan erhverves på en af Trafik- og Byggestyrelsen godkendt droneskole (uddannelsessted)
 • Bekendtgørelsen definerer kravene for at blive en godkendt skole, som kan uddanne til dronebevis.
 • Man skal være fyldt 18 år for at kunne få et dronebevis
 • Der er ikke længere et krav om, at virksomheden, der er ansvarlig for flyvning med droner, skal godkendes til droneflyvning. Droneføreren skal blot have et dronebevis. Dronebeviset er ikke knyttet til virksomheden men til den enkelte person.
 • For at sikre privat livets fred er der krav om orientering og indhentning af tilladelser ved flyvning tæt på/over privat ejendom
 • Orienteringspligten til politiet er 24 timer
 • Alle former for fritidsflyvning med droner i bymæssigt område er således forbudt
 • Reglerne indeholder en overgangsordning, således at personer, som er omfattet af en dispensation, jf. AIC B 08/14, kan udføre flyvning uden et dronebevis frem til 1. september 2017.  Disse personer vil få et dronebevis på merit, såfremt de opfylder de opstillede erfaringskrav til et dronebevis. Trafik-og Byggestyrelsen vil informere nærmere herom på et senere tidspunkt.
 • Gebyr for registrering af droner og udstedelse af dronebeviser samt betaling for godkendelse af uddannelsessteder fremgår af gældende gebyrbekendtgørelse.

Lovpligtig anmeldelse til politi 24 timer før flyvning
Ved erhvervsmæssig flyvning med mindre droner i bymæssigt område skal der, forinden flyvningen påbegyndes, ske underretning af politiet i den politikreds, hvor flyvningen skal gennemføres.

Ikke kategoriseret

Ministre åbner nyt dronecenter

Ministre åbner nyt dronecenter på Fyn

Ole Birk Olesen og Søren Pind skal i dag være med til at åbne et nyt internationalt dronecenter i Odense, der har til formål at bevare Danmarks placering som foregangsland på droneområdet.

Drone på himlen

5. maj 2017

Sidste år lancerede regeringen Danmarks første nationale dronestrategi, der sammen med enkle og klare regler påområdet skal sikre et marked, der udvikler sig meget hurtigt med store potentialer for vækst og arbejdspladser.

Som led i den nationale dronestrategi blev HCA Airport i Odense identificeret som et centralt element i industriens udvikling i Danmark.Derfor blev der nedsat en Task Force med det formål at udarbejde en ambitiøs og internationalt orienteret model forlufthavnens luftrum.

Det er nu lykkedes med 867 km2 luftrum dedikeret til droner.– Jeg er meget glad for, at vi i dag kan åbne Danmarks første dronecenter. Moderne regler og et centrum for testning  af dronernes anvendelsesmuligheder giver Danmark gode muligheder for at forblive et forgangsland på droneområdet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:- Det stiller krav til os politikere for at understøtte udviklingen og sikre, at teknologien ikke holdes tilbage – og omvendt – ikke løber løbsk.

Reguleringsvilkårene for droner skal derfor være klare og understøtte de ønsker og behov, som efterspørges.Det nye dronecenter vil give test og udvikling af droneteknologi helt nye muligheder i Danmark og Europa, mener uddannelses- og   forskningsminister Søren Pind.– Indvielsen af det nye dronecenter er med til at styrke de uddannelses- og forskningsaktiviteter, der knytter sig til droneteknologien.

Vores forskning er en del af årsagen til, at vi allerede i dag er langt fremme med at udnytte de mange positive sider af droneteknologien. – Jeg har jo kaldt mig fremtidsminister, og med den hat på er det min ambition at skabe et udviklingsmiljø i Danmark, som ikke alene gavner dansk forskning, men som med sine moderne faciliteter også kan tiltrække udenlandske virksomheder til landet, siger han.Fakta:

 • Det nye luftrum og tilhørende faciliteter skal sikre de bedste vækstbetingelser for droneindustrien, der spås et jobpotentiale på 15.000 dronejob frem mod 2050

 • Droner er en ny teknologi under stadig udvikling. Ved at etablere dedikeret luftrum sikres der rammer, hvor forsøg med droner kan ske uden risiko for den øvrige lufttrafik.

 • Behovet for at kunne udføre test under sådanne vilkår er fremført af branchen og medtaget som en del af regeringen dronestrategi.

 • Task Forcen bestod af repræsentanter fra Syddansk Universitet; Odense Kommune, herunder fra HCA Airport; Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

 • Omfanget at testaktiviteter i HCA Airport forventes at vokse de kommende år.

 • Det forventes at være mange dronevirksomheder, der vil etablere en del af deres udviklingsaktiviteter i HCA Airport, hvilket vil bidrage til væksten i området.

Yderligere information
Kontakt til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen kan ske via pressemedarbejder Mia Josiassen:

mij@trm.dk eller 72 26 70 75.

Kontakt til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind kan ske via pressemedarbejder Kristian Hedegaard:

khje@ufm.dk eller 72 31 95 08.

Ikke kategoriseret

Dronerne får deres brancheforening

Store dele af erhvervslivet har taget dronerne til sig, og branchen vil vokse markant i de kommende år. For at sikre gode rammevilkår og fornuftig lovgivning etablerer Dansk Erhverv og UAS Danmark nu brancheforeningen DroneDanmark.

Ejendomsmæglerne bruger droner til at tage billeder fra luften af huse til salg. Landbruget kan bruge dem til at få styr på marker og sprøjtning. Redningsbranchen kan overvåge trafik ved ulykkessteder og få hurtigere overblik ved storbrande. Det er blot tre eksempler, hvor droner giver helt nye muligheder for borgere og erhvervsliv. Dronebranchen er i markant vækst, og både erhvervsliv og borgere kommer til at bruge de fjernstyrede flyvere meget mere i de kommende år.

Branchen arbejder for at skabe gode vilkår for udvikling og anvendelse af droner i Danmark. Branchen bevæger sig hastigt i disse år, og vi vil gerne have at Danmark bliver et foregangsland for ny teknologi. Det skal ske samtidig med, at danskerne skal vænne sig til droner og borgernes rettigheder skal respekteres.

Den første lovgivning, der regulerer droneflyvningen, er vedtaget, men mere er på vej. Derfor er industrinetværket UAS Denmark nu gået sammen med Dansk Erhverv for at danne den første brede danske droneforening. Foreningen kommer til at hedde DroneDanmark og blev stiftet i dag den 29. marts 2017 på en generalforsamling i København. Den vil arbejde for, at lovgivningen i Danmark fremmer gode rammevilkår, så dronerne kan blive Danmark nye væksteventyr.

UAS Denmark er et rendyrket industrinetværk, som siden 2013 har understøttet dronebranchens udvikling.

UAS Denmark tæller over 160 medlemmer, og det var HCA Airport i Odense, der initierede opstarten af industrinetværket.

UAS Denmark fortsætter som industrinetværk, mens DroneDanmark vil være fokuseret på at fremme en konstruktiv regulering af branchen.

”På den måde er dronebranchen fra i dag af blevet markant styrket, hvor der nu både er et industrinetværk og en brancheforening. De skal sammen øge mulighederne for, at dronerne kan blive Danmarks nye væksteventyr ligesom vindmøllerne,” siger projektchef Michael Larsen fra UAS Danmark.

Tusindvis af arbejdspladser DroneDanmark henvender sig til alle, der har en erhvervsmæssig eller politisk interesse i droner. UAS Denmark vil fortsat fokusere på industriens udvikling – lige fra start-ups til den nyeste forskning. EU-kommissionen har vurderet, at droneteknologien kan skabe op mod 150.000 nye job i EU som helhed. I Danmark kan vi også skabe tusindvis af arbejdspladser, hvis lovgivningen er på plads og virksomhederne er her i landet.

”Den videre udvikling skal sikres ved en god kommunikation mellem myndighederne, DroneDanmark og UAS Denmark, der sammen har ambitioner om at sætte Danmark på verdenskortet som foregangsland for ny teknologi. Skal det lykkes, skal vi sætte yderligere turbo både på den teknologiske udvikling og at udvikle fornuftige rammebetingelser,” siger Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv.

Ikke kategoriseret

Trafikstyrelsen

Nye regler …

Her kan du læse om reglerne for flyvning med droner i Danmark.

Det er dig, som pilot, der er ansvarlig for at reglerne overholdes. Du skal derfor være klar over reglerne, som er forskellige for flyvning i bymæssigt område og flyvning udenfor bymæssigt område. Se nærmere nedenfor.

Droneweb – se hvor du ikke må flyve

Se de aktuelle områder, hvor du ikke må flyve

Regler gældende for flyvning i by (se link),
regler for flyvning udenfor by (se tegninger)

Dronereglerne:

 • Droneføreren er ansvarlig for overholdelse af gældende regler for fotografering på offentlige og private steder.
 • Maksimal tilladt flyvehøjde er 100 m og du skal hele tiden kunne se dronen.
 • Droner over 7 kg må kun flyve fra godkendt modelflyveplads og kræver en ansvarsforsikring.
  Droner må maksimalt veje 25 kg.
 • Overflyvning af mennesker er ikke tilladt, og andres liv og ejendom må ikke udsættes for fare.
 • Afstand til banerne på på offentlige flyvepladser skal være mindst 5 km og ved militære flyvestationer mindst 8 km.
 • Afstand til større offentlig vej og bymæssig bebyggelse skal være minimum 150 m. Se de nye regler for flyvning i bymæssigt områder her.
 • Overflyvning af tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser er ikke tilladt.
 • Droner skal vige for alle bemandede fly.
Kontakt

info@tbst.dk
Tlf.: 7221 8800

For professionelle

Er du professionel virksomhed og ønsker at opnå tilladelse til kommerciel brug af droner i bymæssig bebyggelse, skal du registrere dine droner og alle droneførerne skal have et dronebevis, som erhverves på en godkendt droneskole (uddannelsessted).

Godkendte uddannelsessteder